© 2018 by Tobias Nagel

YAMAHA SDR 200

1986

MZ ES250/0

1959

Yamaha TDR250

1987

Simson SR2

1960